PREZENTARE PROIECT ONG-uri, actori relevanti în societatea civila

Asociatia Centrul Regional de Voluntariat - CRV, în parteneriat cu Asociatia Consilierilor Români - ACROM si Asociatia Tinerilor cu Initiativă din Zona Olteniei – ATIZO, implementează proiectul ONG-URI, ACTORI RELEVAN?I ÎN SOCIETATEA CIVILĂ, cod SIPOCA 261, cod SMIS 109880, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Ideea care a dus la implementarea acestui proiect a fost dorinta de dezvoltare și introducere de politici, sisteme și standarde comune alternative în administrația publică care să optimizeze procesele decizionale din domeniul orientării și consilierii cu accent pe consilierea si orientarea în carieră, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni, între 25.04.2018-24.06.2019.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Elaborarea unei metodologii și a unui raport de evaluare a politicilor publice care cuprinde un set de indicatori de monitorizare a acestora, în domeniul consilierii cu accent pe consilierea și orientarea în carieră pentru creșterea gradului de monitorizare și evaluare.

2. Organizarea unui număr de 8 workshop-uri regionale, în vederea creșterii implicării ong-urilor, sindicatelor și autorităților publice abilitate în domeniul orientării și consilierii.

3. Dezvoltarea capacității grupului țintă de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

4. Sporirea vizibilității și promovarea politicii publice alernative la Ordinul de ministru nr. 650/2014 și completat cu Ordinul nr. 3070/2015.

Activitățile propuse pentru desfășurarea eficientă a proiectului sunt următoarele:

• Dezvoltarea de instrumente independente, de monitorizare și evaluare a politicilor publice, care constă în realizarea unei metodologii de evaluare a setului de politici publice din domeniul consilierii și orientării în carieră și a modului în care acestea sunt implementate la nivelul celor 8 regiuni;

• Se va face o selecție a instituțiilor și a ONG-urilor relevante (corespunzătoare celor 8 regiuni) de către cei 2 experți gestionare GT cărora li se vor aplica chestionarele necesare pentru definirea cadrului și pentru evaluarea gradului de dezvoltare a sistemului de consiliere din România;

• Dezvoltarea de mecanisme de consolidare a dialogului social;

• Organizarea unui număr de 8 workshop-uri regionale tematice care duc la crearea unei legături reale între serviciile de consiliere la nivel universitar și cele la nivel preuniversitar, eficientizarea serviciilor și a schimbului de informații;

• Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri și dezvoltarea de rețele tematice;

• Promovarea alternativei de politică publică: derularea unei campanii de advocacy.

Rezultatele așteptate în urma desfășurării activităților propuse în cadrul proiectului sunt următoarele:

1. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;

2. Instrumente independente de evaluare a politicilor publice existente în domeniul competitivității economice;

3. Personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile următoare: parcursul formulării unei politici publice, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială;

4. Politică publică alternativă în domeniul „orientarii si consilierii in cariera” elaborată.